Ольшанська територіальна громада

Миколаївська область, Миколаївський район

ТОВ «Екологічні переробні технології» Роз’яснення для громадськості

Дата: 03.09.2020 16:30
Кількість переглядів: 451

ТОВ «Екологічні переробні технології»

Розяснення для громадськості

Планована діяльність - здійснення операцій у сфері поводження з відходами на промисловому майданчику за адресою: смт/ Ольшанське Миколаївського району Миколаївської області, вул. Промислова, 4.

Даним виробництвом передбачається монтаж обладнання комплексу для збирання, зберігання, оброблення, сортування, перероблення, утилізації, знешкодження відходів, внесених до Жовтого та Зеленого переліку відходів, а саме: установки для спалювання Модель Exce OS 100 та сепарації. Додаткові роз’яснення щодо ймовірного утворення діоксинів:

З офіційною інформацією і доступним та зрозумілим для громадян поясненням можна ознайомитися на офіційному сайту Всесвітньої організації охорони здоров’я за посиланням:

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/dioxins-and-their-effects-on-human-health

«Профілактика і контроль впливу діоксинів.

Належне спалювання забруднених матеріалів є найкращим доступним методом профілактики і контролю впливу діоксинів. За допомогою цього методу можна також знищувати відпрацьовані масла на основі ПХБ. В процесі спалювання потрібні високі температури - понад 850 ° С. Для знищення великих кількостей забруднених матеріалів необхідні ще вищі температури - 1000 ° і вище»

Згідно технічному регламенту установки спалювання температура допалювання становить більш 1100 °С, (див. технічний паспорт устаткування INCINERATOR Model Exce OS 100). Таким чином, забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючими речовинами - діоксинами при експлуатації установки спалювання на даному об’єкті неможливе.

     Відходи до передачі на утилізацію іншим контрагентам будуть зберігатися у окремих приміщеннях з дотриманням вимог діючого санітарного та екологічного законодавства.

Перевезення відходів буде здійснюватись спеціалізованим транспортом підприємства відповідно до ліцензії на право внутрішнього перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями.

       Перед початком робіт підприємство розробляє та затверджує такі документи, як:

 • Звіт з оцінки впливу на довкілля (ОВД).
 • Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

       Оцінка впливу на довкілля проводиться за видами та кількості очікуваних відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення, які виникають у результаті провадження планованої діяльності. Оскільки нового будівництва не передбачається, планована діяльність буде здійснюватись на території існуючого проммайданчика з існуючою інфраструктурою та інженерними мережами. Вплив на довкілля під час проведення підготовчих та будівельних робіт не передбачається.

На етапі розробки звіту з ОВД були розглянуті наступні фактори впливу на довкілля, а саме:

Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів

Під час планованої діяльності на  підприємстві передбачається утворення наступних видів відходів:

 • при періодичному очищенні блоку золовидалення установки спалювання утворюються відходи золи;
 • при періодичному очищенні ємкості осадження твердих частинок мокрого скруберу утворюється відходи осаду відфільтрований від очищення газу;
 • при використанні персоналом спецодягу утворюються відходи одягу захисного зіпсованого, відпрацьованого чи забрудненого;
 • прибирання дільниць та офісного приміщення під час життєдіяльності персоналу утворюються тверді побутові відходи: відходи змішані, у т. ч. сміття з урн.

Оцінка за видами та кількістю очікуваних викидів (скидів) забруднення води

Вплив на водне середовище пов’язаний з використанням води на господарсько-побутові потреби, технологічні потреби та потреби пожежогасіння.

Для забезпечення питних потреб персоналу застосовуватиметься бутильована вода, що постачатиметься на промисловий майданчик спеціалізованою організацією.

Для технічних потреб буде влаштована свердловина (окремий проект). З метою забезпечення охорони водного об’єкту встановлюється зона санітарної охорони, у межах якої забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним джерелам водопостачання.

Система господарсько-питного водопостачання забезпечує побутові потреби працюючих та господарські потреби (прибирання приміщень).

 Приготування гарячої води передбачається місцевим від електричного водонагрівача.

Відведення господарсько-побутових стоків здійснюється у вигрібну яму. Вивіз нечистот з вигрібної ями здійснюється спеціалізованою організацією за договором.

Система виробничо-протипожежного водопостачання забезпечує потреби внутрішніх та зовнішніх систем пожежогасіння.

Технологічні стічні води, що утворюються під час роботи установки спалювання Модель Exce OS 100, повертаються у виробництво (замкнутий цикл).

Для відведення дощових та поталих вод з території об'єкту передбачається існуюча система залізобетонних конструкцій жолобів по всьому периметру виробничих майданчиків.

Уловлений поверхневий стік (70 % від річного притоку дощових вод) з господарської території надходить у контрольно-регулюючий ставок для поверхневого стоку з водонепроникливим покриттям та може використовуватися для заповнення проектних протипожежних резервуарів або поливу території (пилеподавлення, догляд за зеленими насадженнями тощо).

Очищення господарсько-побутових, виробничих й забруднених дощових (перші 20 хвилин дощу) стічних вод планується здійснювати на локальних очисних спорудах біологічного типу очищення, що будуть розміщені на території земельної ділянки. Передбачається встановлення локальних очисних споруд типу Біотал або аналогів, нафтовловлювачів та пісковловлювачів.

Очищені господарсько-побутові, виробничі та дощові води після знезараження планується використовувати для задоволення потреб підприємства (полив території, мийка майданчиків з твердим покриттям, заповнення пожежних резервуарів тощо). Зневоднений активний мул та очищені господарсько-побутові стоки (за відсутності можливості використання на території підприємства) вивозитимуться спеціалізованою організацією за договором на міські очисні споруди.

Скид стічних вод у водні об'єкти та на рельєф місцевості не передбачається.

Забруднення водного середовища відсутнє, так як забір води з поверхневих водних джерел та скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається. Проектні рішення не матимуть негативного впливу на водні ресурси. Планована діяльність не вплине негативно на водні ресурси, а також не чинитиме шкідливого впливу на водне середовище і не суперечитиме Водному кодексу України.

Оцінка за видами та кількістю очікуваних викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря

Джерелами впливу на атмосферне повітря від планованої діяльності є стаціонарні джерела викидів в атмосферу.

Джерело № 1 – Установка спалювання Модель Exce OS 100;

Джерело № 2 – Установка сепарації;

Джерело № 3 –  Відкрита стоянка автотранспорту;

Джерело № 4 –  Відкрита стоянка автотранспорту.

 

Джерело № 1 - Установка спалювання Модель Exce OS 100. Основними забруднюючими речовинами атмосферного повітря: діоксид азоту, водень хлористий, діоксид сірки, оксид вуглецю, водень фтористий, органічний вуглець (по вуглеводним граничним), речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, а також у незначної кількості важкі метали (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti, V) (по арсену та його сполукам), кадмій та його сполуки + талій та його сполуки (по кадмію та його сполукам), ртуть та її сполуки. Установка оснащена мокрим скрубером, ККД становить 99 %.

Джерело № 2 – Установка сепарації. Дане устаткування призначення для відокремлення води від нафтопродуктів, в результаті чого до атмосферного повітря надходять у незначній кількості пари масла мінерального.

Джерела №№3,4 – Відкриті стоянки автотранспорту є  неорганізованими джерелами викиду оксиду вуглецю, неметанових летких органічних сполуки (НМЛОС) (по вуглеводним граничним), оксидів азоту (оксид та діоксид)у перерахунку на діоксид азоту, діоксид сірки (діоксид та триоксид ) у перерахунку на діоксид сірки, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом. Викиди забруднюючих речовин визначалися при в’їзді-виїзді та маневруванні автомобілів на проммайданчику.

Потенціальний валовий викид забруднюючих речовин становить 1,15 т/рік.

Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря проводилась згідно отриманих результатів розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та даних, отриманих при проведенні інструментальних методів досліджень на границі СЗЗ, у селищній зоні та у зоні відпочинку.

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин проведений за допомогою автоматизованої системи розрахунку забруднення атмосфери «ЕОЛ». Розрахунок розсіювання проводився на розрахунковому майданчику 2000х2000 м з кроком сітки 250 м  для встановлення СЗЗ від джерел основного виробництва, а також оцінки в зоні впливу даного підприємства в цілому. При розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі визначалися максимальні концентрації у заданих точках на межі нормативної санітарно-захисної зони та житлової забудови. Додатково проведений розрахунок в точках сітки 250*250 м для більш детального аналізу впливу викидів забруднюючих речовин підприємства на стан атмосферного повітря. Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин проводився без урахування значень фонових концентрацій (для визначення власного внеску підприємства у забруднення атмосфери) та з урахуванням фонового забруднення атмосферного повітря для всіх джерел підприємства та по всьому спектру забруднюючих речовин.

Гігієнічним критерієм для визначення гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу служить відповідність їхніх розрахункових концентрацій на границі СЗЗ гігієнічним нормативам. Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері проводився по програмі «ЭОЛ», рекомендованої до використання Міністерством охорони навколишнього природного середовища України. Доцільність проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин на ЕОМ визначена   відповідно до вимог пункту 5.21 ОНД-86. Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі прийняті за даними довідки Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології від 08.02.2018 р. № 10.02-18.

В результаті аналізу результатів розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі виявлено, що по речовинам азоту діоксид та вуглецю оксид значення максимальної концентрації на межі санітарно-захисної зони (500 м) становить 0,01 ГДК, по іншим забруднюючим речовинам - сума максимальних приземних концентрації становить менше 0,1 ГДК. Вищенаведені дані свідчать про те, що експлуатація комплексу не призводить до наднормативного забруднення атмосферного повітря. Рівень впливу можна оцінити як мінімальний.

Для запобігання утворення підвищених рівнів забруднення атмосфери в подібних ситуаціях на об’єкті заплановані заходи по скороченню викидів в період несприятливих метеорологічних умов (НМУ). Заходи по тимчасовому скороченню викидів в період НМУ є обов’язковим і повинні виконуватися підприємством після одержання попередження про підвищення рівня забруднення атмосфери.

Разом з плановим контролем атмосферного повітря повинен передбачатися позачерговий контроль за дотриманням норм викидів, встановлених для підприємства в цілому, у випадках несприятливих метеоумов, при яких відмічаються високі рівні забруднення атмосфери, що відносяться до категорії небезпечних і особливо небезпечних, а також у випадках аварійних викидів.

Організація робіт по контролю за станом атмосферного повітря виконується по двох напрямах.

Організація контролю по першому напряму включає:

 • оперативний і плановий контроль за станом повітряного середовища, а також за величинами викиду забруднюючих речовин;
 • контроль за вмістом шкідливих речовин в повітрі робочої зони, на відкритих виробничих майданчиках, на межі селітебної зони.

Організація робіт по другому напряму:

 • контроль за забрудненням атмосфери з метою визначення впливу викидів забруднюючих речовин від проектованого комплексу на атмосферне повітря прилеглої до нього території, в моніторингових точках.

На підприємстві планується проводити екологічній моніторинг джерел викидів. Він вирішує наступні основні задачі:

 • збір, накопичення та обробку первинної інформації щодо викидів забруднюючих речовин у атмосферу;
 • аналіз первинної інформації;
 • надання інформації користувачам для прийняття планових та екстрених рішень в області природоохоронної діяльності.

Для реалізації функцій екологічного моніторингу передбачено залучання спеціалізованих екологічних лабораторій, які мають акредитацію на відповідний вид діяльності.

При виявленні відхилень підприємство зобов’язане виконати відповідні налагоджувальні, регламентні або ремонтні роботи з подальшими повторними замірами.

Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення ґрунту та надр

Реалізація планової діяльності не потребує залучення нових ділянок земель, що можуть мати сільськогосподарську цінність чи можуть бути відчужені в інших землекористувачів. Забруднення ґрунту в процесі планованої діяльності не відбуватиметься. Діяльність не пов’язана з переміщенням значних обсягів земельних мас, з навантаженням, розвантаженням, транспортуванням ґрунту, в ході чого порушується цілісність ґрунтового покрову. Об’єкт не має неорганізованих забруднених стоків, що можуть потрапити у ґрунт. Викиди не вплинуть на геохімічний склад ґрунту. Експлуатація проектованого об’єкту також не спричинить змін в даній місцевості геологічного та структурно-тектонічної будови, що не призведе до виникнення карстових і селевих явищ, зсувів, не викличе змін стану і властивостей масивів порід, що призводять до деформації земної поверхні.

На території об’єкту планованої діяльності, що вільна від технологічних процесів, передбачається висадження зелених насаджень та газону.

Оцінка шумового забруднення

Шум на робочих місцях технологічного устаткування під час експлуатації устаткування не повинен перевищувати гранично допустимий рівень (80 дБ). Обладнання з рівнем шуму більше ніж дозволено законодавством не повинно використовуватися.

Згідно ДСП-173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», еквівалентний допустимий рівень звуку на території, що безпосередньо прилягає до житлових будинків, будівель поліклінік, амбулаторій, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів, дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших навчальних закладів, бібліотек, вночі становить 45 дБА, вдень - 55 дБА.

Технологічне устаткування та механізми, що будуть використовуватись при провадженні планованої діяльності, за рівнем звукового навантаження не перевищуватимуть нормативні показники на виробничих ділянках і на території, що безпосередньо прилягає до житлової та громадської забудови.

Оцінка вібраційного забруднення

На об’єкті джерела вібрації, що можуть призвести до зниження продуктивності праці, порушуючи діяльність центральної і вегетативної нервової системи та серцево-судинної системи відсутні.

Оцінка світлового та теплового забруднення

При експлуатації об’єкту передбачено використання технологічного устаткування з високотемпературними викидами згідно техрегламента підприємства. Додаткових джерел теплового та світлового випромінювання даним проектом не передбачено. На території об'єкта також не заплановано використання обладнання, в якому генерується ультразвук, і обладнання, при експлуатації якого ультразвук виникає як супутній фактор, що поширюється повітряним або контактним шляхом.

Оцінка радіаційного та електромагнітного забруднення

В технологічних операціях об’єкту не запроектовано використання установок (обладнання), що є джерелами іонізуючого випромінювання (альфа-, бета, гамма- випромінювання, рентгенівського випромінювання, потоків нейтронів та інших ядерних частинок).

При роботі персоналу на майданчику, на робочих місцях і в місцях можливого перебування відсутні штучні джерела електромагнітних полів (ЕМП) - установки ТВЧ, радіолокаційне та радіомовні станції та ін., при роботі яких виникають інтенсивні електромагнітні поля.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь